Zpracování a ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů ve společnosti UNITES Systems a.s.Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se společnost UNITES Systems a.s., se sídlem Kpt. Macha 1372, Valašské Meziříčí, IČ: 258 63 665 ("Společnost") řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"); a
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti").
   

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.unites-systems.com (unites.cz) ("Webové stránky"), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv ("Subjekty údajů").

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ("Osobní údaj").

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY

Společnost zpracovává následující Osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresa zaměstnání / sídla
 4. telefonní číslo
 5. emailová adresa

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Společnost zpracovává za účelem zasílání newsletterů s aktuálními informacemi pro své zákazníky a obchodní partnery.

Nad rámec výše zmíněného je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení za podmínek stanovených Zákonem o některých službách informační společnosti, tj. pokud Společnost získá od Subjektu údajů podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s poskytnutím služeb.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 5 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost, jakožto správce Osobních údajů, tímto v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje Subjektům údajů své kontaktní údaje:

UNITES Systems a.s.
Kpt. Macha 1372
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 63 665

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 15540

Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů dále využít e mailovou adresu info@unites.cz nebo telefonní číslo +420 571 757 230.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

 

Nahoru